ข้อมูล eBook

ชื่อ: ผลกระทบมาตรฐานบัญชี TFRs

ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร

สำนักพิมพ์: ธรรมนิติ เพรส

หมวดหลัก: บัญชี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ)"
- ในการจัดทำบัญชีของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องจัดทำตามมาตรฐานการบัญชีกำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรให้ถูกต้องอีกด้วย ...แทบทุกกิจการมักจะประสบปัญหาความแตกต่างการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี กับ ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร หากกิจการพบความแตกต่างดังกล่าวจะต้องนำไปปรับปรุงกำไรสุทธิ (บวกกลับ) เมื่อยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ...ในทางกลับกันหากไม่ทราบความแตกต่างดังกล่าว ทำให้กิจการไม่ได้บวกกลับ ทำให้กิจการเสียภาษีอากรไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้อง อาจจะต้องเสียเบี้ยปรับและเงินได้เพิ่มได้...เป็นหนังสือที่ต้องมีทุกกิจการ