ข้อมูล eBook

ชื่อ: การจัดการการขาย

สำนักพิมพ์: ซีเอ็ดยูเคชั่น

หมวดหลัก: ธุรกิจ

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ตำรา “การจัดการการขาย” (Sales management) เล่มนี้ผู้เรียบเรียงมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้
เป็นตำราการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาในระดบั ปริญญาตรี ปริญญาโทและผู้สนใจทั่วไป
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นการจัดทำตำราเล่มนี้ผู้เรียบเรียงคาดหวังจะให้
เป็นแนวทางการสอนรายวิชานี้ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน